Предстоящо |  Минали събития |  Празници |  Фестивали и конкурси |  Институти |  Читалища |  Контакти
 

Празници на Кюстендил

ПРАЗНИК НА ЧЕРЕШАТА / CHERRY FESTIVAL
26/06/2020

Тази година празникът на черешата ще се проведе в дните 26 - 28 юни 2020г.

 

"Празник на черешата"

Елате в Кюстендил, за да преживеят очите и сърцата ви неповторимата радост от сладостта и красотата на черешовия плод!

ВИЖТЕ уникални произведения на изкуството, сътворени с яркия черешов плод!

ЧУЙТЕ песни, вдъхновени от сладостта на черешите и предавани от поколения българи!

ВКУСЕТЕ опияняващи кулинарни шедьоври, създадени от ръцете на кюстендилските "майстори"!

НАУЧЕТЕ колко разнообразен е черешовият свят!

 

Cherry Festival

Visit Kyustendil to experience the one and only excitement of seeing and feeling the sweetness and beauty of cherry fruit!

SEE unique works of art made of bright red cherries!

LISTEN TO songs inspired by cherry sweetness and inherited by generations of Bulgarians!

TASTE excellent culinary masterpieces created by Kyustendil “masters” hands!

STUDY the diversity of cherry world!

 

 "Празник на черешата"

Три дни от месец юни се посвещат на “Празника на черешата”, които се свързват със славата на кюстендилския край като Овощната градина на България.

Изложението на плодовете на овощния труд за страната започва от гр. Кюстендил през 1896 г., когато е учредена Първата национална овощарска изложба и градът получава званието “Майка на българското овощарство”.

Представя се изложба от разнообразни сортове череши, създадени в Института по земеделие в Кюстендил, и отглежданите от земеделските производители в региона.

Избрани от Бога, обичани от самодивите, белязани със знака за сакралност, черешите са символ на доброто. Те са предвестници на лятото, вратата през която се отваря берекета и успеха на кюстендилския овощен край. Тук черешата е присадена в бита и културата на населението; тя е пазена и обгрижвана с обич, с надежда за добруване, оградена е от ритуали и самородна поетичност; за кюстендилеца тя е “Черешчица род родила”...

Още Плиний Стари съобщава, че римските градинари опитвали да присадят череша на лаврово дърво, за да го увенчаят. Това говори за царствеността на черешата, с което дори славният пълководец Луций Лициний увенчавал радостта от победите си. Естетиката на цъфналия черешов цвят, обърнат към слънцето, е наситен с мистична дълбочина, черешата е символ и украса за аристокрацията и дипломацията във всички общества. Черешата е и един от знаковите символи за Кюстеднил.

 На “Празника на черешата” животът се превръща просто в купа с череши.

Първият етап преминава под надслов - „Черешата в занаятите”. Десетки занаятчии от цялата страна подреждат свои изделия в Градската градина. Излагат се произведения на изкуството, посветени на черешата - кукли, бижута, пластики, икони и различни автентични произведения, майсторски изработени от сръчните ръце на художници и занаятчии.

Паралелно с това се провежда фолклорния празник “Черешчица род родила”. В богата художествена програма състави, танцови формации и индивидуални певци представят магията на черешата и въздействието й върху българския фолклор.

Акцентът на празника е изложението с конкурсен характер, в което вземат участие читалища, неправителствени организации, сдружения, детски градини и училища от Кюстендил и региона. Изложбени маси биват аранжирани и покривани с този ярък и вкусен плод - подреждат се и майсторски изплетени вешала.

Всяка година партньор на Общинате е Институтът по земеделие – Кюстендил, който представя разнообразието и новостите в черешопроизводството на Кюстендилския регион. 

Черешовите празненства завършват с богата художествена програма.

Накрая се определят победителите на изложението за най-добро и атрактивно представяне, а черешите се раздават и изяждат.

 

Cherry Festival

Тhree days of the month of June (26-28th) are devoted to the celebration of cherries which are associated with Kyustendil’s reputation as the Fruit Garden of Bulgaria. Celebrating the fruit orchards started in the town of Kyustendil in 1896 when the first national fruit growing exhibition was founded and the city proudly received the title “Mother of the Bulgarian Fruit Gardens”.

The celebration includes exhibitions of various sorts of cherries, which were produced in the Institute of Agriculture in Kyustendil and by the cultivation of agriculture growers in the region.

Cherries, chosen by God, loved by the forest fairies, and marked with the sign of sanctity, are a symbol of good. They are the harbingers of summer, the door which leads to a rich harvest and much success for Kyustendil fruit gardens. Here cherries are planted according to the customs and culture of the population. The cherries have been preserved and cared for with love, with hope for prosperity, surrounded by rituals and native poetic spirit.  For the people of Kyustendil a single cherry gives birth to many families and generations of cherries according to the text of a famous Bulgarian folk song “Chereshchitsa rod rodila”…

Even Pliny the Elder announced that Roman gardeners had tried to graft cherries onto the Laurel crown in order to make it more precious. This refers to the royal charm of cherries by which even glorious General Lucius Licinius crowned the joy of his victories. The aesthetic of the cherry blossom turned toward the sun is full of mystic depth.  The cherries are a symbol and decoration of aristocracy and diplomacy in every society. The cherry is one of the renowned symbols of Kyustendil.

At the “Cherry Festival” life simply turns into a bow of cherries.

The first stage goes by the title – “The Cherry Crafts”. Dozens of tradesmen from the whole country arrange their products in the City Garden. They exhibit their products as art, devoted to the cherry: dolls, jewelry, sculptures, icons and various authentic products are expertly produced from skilled hands of artists and tradesmen.

Parallel to this is the folklore holiday “A little cherry gives birth to many families of cherries” (“Chereshchitsa rod rodila”). A rich artistic program made up of groups, dance ensembles and individual singers presents the magic of the cherry and its influence on Bulgarian folklore.

The focus of the festival is a competitive exhibition, which involves community centers, NGOs, associations, schools and kindergartens from Kyustendil region. Display tables are arranged and covered with this bright and tasty fruit - arranged and skillfully knitted veshala. The exhibition tables are arranged and covered with this bright and tasty fruit and “veshela” are expertly woven and displayed. “Veshela” are made from weaving cherries and their stems around thin tree branches to form a thick display in the shape of a hook.

Each year, the Municipality partners with the Institute of Agriculture - Kyustendil, which represents the diversity and novelty in cherry growing in the Kyustendil region. 

The Cherry Festival ends with a rich artistic program. The winners of the best and most attractive exhibitions are chosen and the cherries are distributed and eaten. 

Свалете документа:
Свалете документа:
Свалете документа:
Свалете документа:
Свалете документа:
Previous page
Важни културни събития

Културен календар

Годишен календар: 2020
ел. поща:
Въведете сумата: шест + десет

С този абонамент ежемесечно ще бъдете известявани с email за културните събития в община Кюстендил.

A1

Видео

Занаяти и изкуства

Добавен профил

Росен Арсов

Росен Арсов

Външни събития

Полезни връзки